KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dyrekcja

Dyrektor Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” 
mgr Bożenna Wilczyńska

Kwalifikacje formalne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym:
  1. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego: dzienne studia magisterskie, ukończone w 1986 r.
  2. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego: Studium Podyplomowe: „Edukacja Początkowa i Reedukacja (nauczanie dzieci w wieku 3 – 9 lat)”, ukończone w 1999 r.
  3. Studio Edukacyjne EKO-TUR BIS: 
   • kurs kwalifikacyjny: „Zarządzanie oświatą”, ukończony w 2000 r. 
  4. Instytut Psychologii Zdrowia: 
   • Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej, ukończony w 2008 r. 
 2. Nauczyciel dyplomowany

Zakres obowiązków:

 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi.
 2. Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:
  1. tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;
  2. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, organizację pracy w placówce;
  3. kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;
  4. występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki,
  5. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
  6. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi;
  7. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
  8. prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola,
  9. organizację indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym;
  10. powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie którego, mieszka dziecko o spełnianiu przez nie obowiązku odbycia rocznego przygotowania w zakresie wychowania przedszkolnego, 
  11. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 3. Do obowiązków Dyrektora należą także:
  1. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących;
  2. wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli;
  3. przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia;
  4. organizowanie pomocy specjalistycznej dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do przedszkola;
  5. planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  6. przynajmniej raz w roku dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;
  7. ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców, (prawnych opiekunów),
  8. podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
  9. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym;
  10. opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym; 
  11. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
  12. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem;
  13. prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
  14. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych w tym zapobieganie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu.
 4. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad wszystkimi zajęciami prowadzonymi w przedszkolu i wykonuje następujące zadania:
  1. organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy przedszkola, 
  2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
  3. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, a w szczególności organizuje szkolenia i narady, motywuje do doskonalenia i rozwoju zawodowego przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli, przedstawia nauczycielom wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego
  4. opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, której dotyczy plan,
  5. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 5. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 6. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, a w szczególności:
  1. koordynuje ich działania, zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami Przedszkola,
  2. w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

Zastępca Dyrektora Przedszkola nr 47 „Mali Artyści” mgr Krystyna Stawczyk

Kwalifikacje formalne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym:
  Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wydział Pedagogiczny: „Pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej”
 2. Nauczyciel dyplomowany

Zakres obowiązków:

 1. Kontrola działalności powołanych komisji kontroli wewnętrznej i sporządzonych przez nią protokołów 
 2. Kontrola zapisów frekwencji i sporządzonych przez nauczycieli odpisów za żywienie
 3. Nadzór nad bieżącym prowadzeniem dokumentacji Rad Pedagogicznych i zebrań
 4. Podejmowanie decyzji w przypadku absencji pracowników i zlecanie prac w godzinach ponadwymiarowych w celu zabezpieczenia opieki dzieciom i warunków sanitarno-epidemiologicznych
 5. Reprezentowanie placówki w czasie nieobecności dyrektora przedszkola oraz załatwianie całości spraw wynikających z organizacji pracy
 6. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących przyznawania nagród i dodatków motywacyjnych
 7. Wspieranie dyrektora w jego zarządzaniu placówką.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 47 "Mali Artyści" w Warszawie
data: 09-05-2018
data: 09-05-2018
data: 09-05-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 85